Maar liefst 50,3% van de deelnemers aan het onderzoek – klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders – kreeg de ‘indicatie laaggeletterdheid’, terwijl in heel Nederland 18% van de populatie laaggeletterd is. Dat betekent dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, omdat zij onder het door de overheid gestelde taalniveau scoren.

“Nu aangetoond is dat de helft van de mensen met financiële problemen waarschijnlijk moeite heeft met lezen, is het belangrijk dat schuldhulpverleners en deurwaarders daar rekening mee houden. Laaggeletterdheid herkennen, communicatie vereenvoudigen en ruimte maken voor persoonlijk contact in belangrijk.”

Geke van Velzen
Directeur-Bestuurder Stichting Lezen & Schrijven

Het is de eerste keer dat met een gevalideerd meetinstrument, de Taalmeter van Stichting Lezen & Schrijven, onderzoek is gedaan naar leesvaardigheid onder mensen met schuldenproblematiek in Nederland. Het onderzoeksrapport waarin deze resultaten worden gepresenteerd is vandaag aangeboden aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Communicatie verbeteren

Nu de eerste fase van het project is afgerond, gaan de initiatiefnemers aan de slag om oplossingen te bedenken om effectief te communiceren met laaggeletterden met financiële problemen. Carry de Niet, directeur Kredietbank Nederland: “Het onderzoek bevestigt het vermoeden van onze medewerkers dat het percentage laaggeletterden onder mensen met financiële problemen hoger ligt dan gemiddeld. Dit heeft grote gevolgen voor de laaggeletterden zelf en voor de maatschappij als geheel. Op basis van de uitkomsten zullen Kredietbank Nederland en Syncasso Gerechtsdeurwaarders in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen. Met als doel dat deze groep mensen geen belangrijke informatie hoeft te missen die kan helpen bij het oplossen of tegengaan van de financiële problemen waarin ze verkeren.” 

Lagere leesvaardigheid onder mensen met financiële problemen

Vervolg

De volgende stap in het project is het verzamelen van suggesties om de problemen waar men tegenaan loopt, te verhelpen. Op basis hiervan worden samen met Stichting Lezen & Schrijven nieuwe communicatiemiddelen en richtlijnen voor communicatie uitgewerkt. De effectiviteit van deze nieuwe communicatiemiddelen wordt in de tweede helft van 2018 getest bij de doelgroep. De bevindingen en daaropvolgende aanbevelingen voor andere organisaties zullen in de eerste helft van 2019 breed gedeeld worden met ketenpartners en andere belangstellenden.   

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.lezenenschrijven.nl. Daar is ook het onderzoeksrapport beschikbaar. Met ook aandacht op het NOS journaal.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK